1. GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i medlemskabet, og PS Studio. Ud over Medlemsaftalen vil medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. 

2.  MEDLEMSKAB AF PS STUDIO

2.1. Medlemskab af PS Studio kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter PS Studio’s vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

2.1.2. Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab af PS Studio

2.1.3. Ikke tidligere er blevet skriftligt udelukket fra PS Studio 

2.1.4. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af PS Studio

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos PS Studio, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet. For at tegne et medlemskab i PS Studio skal man minimum være fyldt 14 år.

2.3. Medlemmet får udleveret et medlemskort til PS Studio, som give dem adgang til centeret i de gyldige åbningstider. Medlemskortet tilhører PS Studio, og Medlemmet kan personligt disponere over det. Kortet kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af medlemskabet skal Medlemmet uden ugrundet ophold destruere medlemskortet.

2.4. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen.

2.5. Medlemskabet af PS Studio er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

2.7. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.8. PS Studio´s til enhver tid gældende medlemskab, koncepter og tillægstjenester med tilhørende beskrivelser og priser fremgår af vores hjemmeside.

2.12. Medlemmer, der har et medlemskab, som PS Studio ikke længere tilbyder, vil ved ændring af medlemskabet blive overført til PS Studio’s til enhver tid gældende medlemskabsstruktur.

2.13. PS Studio vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.

2.14. PS Studio vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider i tilgængelige træningscenter til medlemmernes ønsker og adfærd. Det aktuelle træningscenter vil undertiden kunne blive lukket eller have et nedsat antal tilbud i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i pkt. 9.1).

3. BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale månedligt medlemsgebyr, i henhold til PS Studio´s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte PS Studio, hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemsgebyr til PS Studio. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil PS Studio kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af PS Studio efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemsgebyr, hvis:

3.7.1. Medlemskabet er sat på pause i henhold til kapitel 7.

3.7.2. PS Studio har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 7.7.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Gøre sig bekendt med og følge PS Studio´s til enhver tid gældende Sikkerheds- og Trivselsregler (generelle), Sikkerheds- og Trivselsregler og øvrige regler/retningslinjer, som findes på vores hjemmeside.

4.1.3. Informere PS Studio ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.4. Informere PS Studio om forhold der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.2. PS Studio skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af medlemskort. PS Studio vil herefter spærre kortet og udstede et nyt medlemskort.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskortet på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. PS Studio skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.

4.4. Medlemmet får adgang til PS Studio´s apps via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang til disse tjenester ved deling af login-oplysninger mv.

5. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

5.1. PS Studio vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at PS Studio registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende) og Medlemmets brug af PS Studios tjenester for at administrere og varetage medlemskabet.

Medlemmet giver samtykke til, at PS Studio gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på Medlemmets aktivitet og tilrettelægge Medlemmets træningsrutine.

5.3. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.4. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at PS Studio kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedføringslovens § 10. Medlemmet kan til enhver tid trække sit samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser tilbage ved at kontakte PS Studio. Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed (PT Start) eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

6. MEDLEMSKAB I BERO

6.1. Medlemmet kan sætte sit medlemskab i bero. Beroperioden skal som minimum varer 14 dage og kan maksimalt varer 365 dage. 

6.2. Medlemskabet kan ikke sættes i bero ved personlig henvendelse i centret.

6.3. I de tilfælde, hvor der gælder en bindingsperiode for Medlemskabet, vil denne blive forlænget med det antal dage, der er fastsat i beslutningen om at sætte medlemskabet i bero.

6.4. PS Studio vil ikke opkræve medlemsgebyr hos Medlemmet i den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, i henhold til punkt 3.7.1. Den betalingsfri periode og den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, er af faktureringshensyn ikke nødvendigvis sammenfaldende.

7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSAFTALEN

7.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til PS Studio inden for 2 uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at udfylde et skema som ligger tilgængeligt på vores hjemmeside. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling.

7.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er løbende måned

7.3. Opsigelse skal ske skriftligt via e-mail til: info@psstudio.dk. Medlemskabet er først opsagt efter modtagelse af bekræftigelsemail. 

7.6. PS Studio har ret til at foretage ændringer i medlemsgebyrer, øvrige gebyrer og vilkår.

7.6.4. Hvis PS Studio indfører betydelige ændringer, som påvirker Medlemmet negativt, har Medlemmet ret til at bringe Medlemsaftalen til ophør. Dette kan ske, selvom bindingsperioden for Medlemsaftalen ikke er udløbet.

7.7. PS Studio har ret til at spærre medlemskabet i et bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen.

8. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 

8.1.. Medlemmet accepterer at skadesløsholde og holde uskadeligt selskab og dets træner (re) for eventuelle skader, sygdomme og lignende, der opleves som følge af klientens træningssessioner.

8.2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. PS Studio kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele.

8.3. PS Studio er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

9.1. I tilfælde af en tvist, der opstår som følge af denne kontrakt, som ikke kan løses ved gensidig aftale, er parterne enige om at indgå i mægling. Hvis sagen ikke kan løses gennem mægling, og der følger en retssag, vil den succesrige part have ret til sine advokatsalærer, herunder, men ikke begrænset til sine advokats gebyrer.

10. GARANTIER

10.1. Mens firmaet og dets træner (r) fuldt ud mener, at motion, der specifikt udøves tilpasset til klienten, er gavnlig for klientens sundhed og velvære, kan firmaet og dets træner ikke garantere resultaterne af træningssessionerne. Virksomheden og dens træner fremsætter ingen erklæringer og / eller garantier for, at kunden vil tabe sig, få muskelmasse, være i stand til at deltage i nogen specifik fysisk og / eller atletisk aktivitet eller opnå andre særlige og / eller specifikke resultater. PS Studio og deres træner (r) opfordrer kraftigt kunden til at følge en sund diæt i forbindelse med personlig træning og fortsat træning.